Regulamin programu partnerskiego

REGULAMIN

PROGRAM PARTNERSKI NOTEBOOK-TORBY.PL


Organizator - firma

ART-FLAT ARTUR STANCLIK

NIP: 6462704939

Adres: Ul. Marka 1

Miejscowość: Imielin

Kod pocztowy: 41-407

Kraj Polska

NOTEBOOK-TORBY.PL - internetowy sklep NOTEBOOK-TORBY.PL

Towary - towary znajdujące się w ofercie NOTEBOOK-TORBY.PL

Partner - pełnoletnia osoba fizyczna (prowadząca działalność gospodarczą lub nieprowadząca działalności gospodarczej) lub osoba prawna uczestnicząca w Programie Partnerskim


1. Organizatorem oraz koordynatorem Programu Partnerskiego jest firma

ART-FLATARTUR STANCLIK

NIP: 6462704939

Adres: Ul. Marka 1

Miejscowość: Imielin

Kod pocztowy: 41-407

Kraj Polska


2. Celem Programu Partnerskiego jest pozyskiwanie partnerów, którzy zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu będą promować Sklep NOTEBOOK-TORBY.PL Partnerzy będą współuczestniczyć w tworzeniu Bazy Danych Klientów Sklepu NOTEBOOK-TORBY.PL a ich praca będzie rozliczana i wynagradzana okresowo.


3. Partnerami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, które zaakceptują warunki Umowy i Regulamin Programu Partnerskiego.


Zasady przystąpienia do Programu Partnerskiego


1. Przystąpienie oraz uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i dobrowolne, polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.


2. Partner oświadcza, iż wszystkie dane niezbędne do prawidłowej rejestracji (a w przyszłości rozliczeń) są zgodne z prawdą a całkowitą odpowiedzialność, wynikającą z zamieszczenia danych niepełnych lub nieprawdziwych Partner bierze na siebie.


3. Do Programu Partnerskiego może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna oraz osoba, będąca właścicielem lub administratorem strony internetowej, której treści nie są sprzeczne z prawem polskim, etyką oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:

• niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, a także nakłaniające do jego łamania, poprzez rozprzestrzenianie jakichkolwiek informacji, mogących posłużyć do tego celu,

• pornograficzne i erotyczne,

• związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,

• mogące posłużyć do zniesławienia,

• nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu,

• o charakterze godzącym w interes sklepu NOTEBOOK-TORBY.PL


Zabrania się promowania Sklepu NOTEBOOK-TORBY.PL oraz Towarów na ww. stronach niezależnie czy Parter jest czy nie jest ich właścicielem lub administratorem.


4. Sklep NOTEBOOK-TORBY.PL i zastrzega sobie prawo wyboru Partnerów, którzy mieliby wziąć udział w Programie Partnerskim.


Zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim


1. Partner oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz, że rozumie jego treść i akceptuje jego warunki.


2. Po zarejestrowaniu się każdy Partner otrzyma osobisty i unikalny Numer Identyfikacyjny, jednoznacznie określający go w systemie informatycznym Organizatora.


3. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu Sklepu NOTEBOOK-TORBY.PL lub towarów opublikowanych poza jego stronami.


4. Partner nie będzie obiecywał żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu klientowi gwarancji innych niż te wydawane przez Organizatora, bez zgody Organizatora. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Partner bierze na siebie wszystkie konsekwencje zastosowania danej gwarancji.


5. Strony mają prawo do wypisania się z Programu Partnerskiego w dowolnej chwili, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutecznością na koniec miesiąca kalendarzowego.


6. Partner zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych o ile zaistnieje jakakolwiek zmiana. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje podania nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niepełnych danych.


Zasady systemu prowizyjnego i rozliczenia dzieła Partnera


1. System oparty jest na LOGINIE Partnera, który jest podstawą do naliczania prowizji.


2. Partnerzy wynagradzani są wyłącznie za sfinalizowane zakupy poleconych przez nich Klientów. W przypadku zwrotu produktu przez klienta w ramach obowiązującego prawa, prowizje nie zostaną doliczone od stanu konta Partnera.


3. Wysokość należnej Partnerowi prowizji w okresie promocyjnym to 5% wartości brutto zakupu, dokonanego przez Klienta.


4. Prowizja naliczana jest w momencie zmiany statusu transakcji na “zrealizowane”. Warunkiem jest opłacenie pełnej kwoty za zamówienie.


5. Partnerowi nie przysługuje prowizja za zakupy dokonane przez niego samego.


6. Stan zgromadzonych prowizji przez Partnera dostępny jest po zalogowaniu do indywidualnego panelu Partnera.


7. Wynagrodzenie jest obliczane narastająco. Każdorazowo określane jest łączne wynagrodzenie dla Partnera w historii trwania umowy, a od niego odejmowana jest suma dotychczas wypłaconych wynagrodzeń. Pozostała kwota stanowi dotychczas niewypłacone wynagrodzenie. Dotychczas niewypłacone wynagrodzenie może zostać uznane jako należne, jeżeli jego wartość na koniec miesiąca kalendarzowego osiągnie minimum 300 pln. W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty zostanie może ona zostać wymieniona przez Partnera na kupon rabatowy w równowartości zgromadzonych środków i dokonać zakupów w NOTEBOOK-TORBY.PL


8. Partner decyduje o tym kiedy należna wypłata ma zostać przekazana na jego konto. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy (przewiduje się maksymalnie jedną sumaryczną wypłatę dowolnego dnia miesiąca) natomiast minimalną kwotą do wypłaty jest 300,00 pln brutto.

W przypadku nie osiągnięcia progu wypłaty środki przechodzą na następny okres rozliczeniowy, chyba, że Partner zdecyduje inaczej i wymieni je na kod rabatowy w sklepie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia w formie przelewu jest wystawienie faktury VAT. W przypadku nie wystawienia faktury VAT partner może otrzymać wynagrodzenie w kodzie rabatowym.


9. Przelicznik na kod rabatowy wynika w stosunku 1:1 zatem zgromadzone 50 PLN w programie partnerskim odpowiada 50 PLN w kodzie rabatowym.


10. Wypłaty wynagrodzenia dokonywane są wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Partnera.Naruszenie regulaminu


1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Partner łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo bez wcześniejszego uprzedzenia wykluczyć Partnera z Programu Partnerskiego. W takim przypadku wszelkie kwoty dotychczas niewypłaconego wynagrodzenia uważa się za nienależne, natomiast Partner nie będzie dochodził żadnych roszczeń ani też nie będzie nalegał na wypłatę utraconej kwoty.


2. Zabrania się działania na szkodę innych Partnerów, będących uczestnikami Programu Partnerskiego oraz postępowania na zasadzie 'nieuczciwej konkurencji'.


3. Oganizator jest zobowiązany poinformować Partnera o naruszeniu regulaminu i wykluczeniu z Programu Partnerskiego oraz podać konkretne przyczyny takiego posunięcia, odwołujące się do konkretnych działań Partnera niezgodnych z regulaminem lub prawem.


Postanowienia końcowe


1. Wszystkie informacje dotyczące Partnerów są przetwarzane w celu ich wykorzystania przez Sklep NOTEBOOK-TORBY.PL w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 2 marca 2000 (Dz.U.z 2000r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami). Żadne informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane firmom lub osobom trzecim.

2. Sklep NOTEBOOK-TORBY.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Informacje o zmianach Regulaminu Sklep NOTEBOOK-TORBY.PL każdorazowo przesyła na wskazany przez Partnera adres e-mail. Jeżeli Partner nie zgadza się z nową treścią Regulaminu, zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty ogłoszenia Regulaminu, do rezygnacji z Programu Partnerskiego. Partner zachowuje prawo do należnego i dotychczas niezrealizowanego wynagrodzenia. Sklep NOTEBOOK-TORBY.PL nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwy lub nieprawidłowy adres e-mail, skutkiem czego Partner mógłby nie otrzymać powiadomienia o zmianie regulaminu.

3. Aktualny i obowiązujący Regulamin Organizator publikuje na niniejszej stronie.

4. Wszelkie pytania, propozycje, reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego i/lub uczestnictwa w nim można kierować na adres: sklep@NOTEBOOK-TORBY.PL

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl